OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu Pro-Fitness Group s.r.o. na stránkach www-pro-fitness.sk,  IČO: 53 049 411 sídlo Panenská 24, Bratislava 811 03 spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.
Základné ustanovenia
1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Pro-Fitness Group s.r.o. IČO 53 049 411 so sídlom Panenská 24, Bratislava 811 03 (ďalej len „Správca“);
2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: office@pro-fitness.sk, tel.: +421 911 113 060;
3. Osobnými údajmi se rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.
Zdroje spracovávaných osobných údajov
1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www-pro-fitness.sk.;
2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;
3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.
Účel spracovania osobných údajov
Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:
1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.pro-fitness.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;
2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;
4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.
Doba uchovávania osobných údajov
1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.
Príjemci a spracovatelia osobných údajov
Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.
Subdodávateľmi správcu sú:
 
  • DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.) IČO: 35834498
  • Heureka 
  • Google Analytics (analýza webových stránok);
Práva kupujúceho
Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:
1. Na prístup k svojim osobným údajom;
2. Na opravu osobných údajov;
3. Na vymazanie osobných údajov;
4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;
5. Na prenositeľnosť údajov;
6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: office@pro-fitness.sk;
7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.
Zabezpečenie osobných údajov
1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;
2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.
Záverečné ustanovenia
1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.pro-fitness.sk potvrzuje kupujúci, že byl oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;
2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;
3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.
Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 1.9.2020

Fitness zariadenia svetových značiek

Výhradný ditribútor renomovaných svetových výrobcov komerčných a domácich fitness zariadení, športových podláh, fitness doplnkov a pomôcok pre Slovensko a Českú republiku.
logo pro fitness group